TommaTech GmbH Genel Şartlar ve Koşullar

 

Genel

 1. Bu Genel Hüküm ve Koşullar, TommaTech GmbH‘nın, Angerlweg 14, 85748 Garching (bundan böyle "TommaTech" olarak anılacaktır) müşterileriyle (bundan böyle “Müşteri” olarak anılacaktır) yaptığı tüm satın alma ve teslimat sözleşmeleri için geçerlidir. Bunlar, TommaTech'in münferit durumlarda bunlara tekrar atıfta bulunmasına gerek kalmadan, aynı müşteriyle gelecekteki satış ve teslimat sözleşmeleri için de bir çerçeve anlaşma olarak geçerli olacaktır. İşbu Genel Şartlar ve Koşullar, TommaTech tarafından müşteriye satılan tüm ürünler (Bundan böyle “Ürün/Ürünler” olarak anılacaktır) için geçerli olacaktır.
 2. TommaTech yazılı olarak kabul etmediği sürece müşterilerin farklı düzenlemeleri geçerli değildir. Bu onay gerekliliği her durumda, örneğin TommaTech müşterinin Genel Şartlar ve Koşullarını bilerek müşteriye teslimatı çekincesiz olarak gerçekleştirse bile geçerli olacaktır. Münferit durumlarda Müşteri ile yapılan anlaşmalar (teminat anlaşmaları, ekler ve değişiklikler dahil) her zaman bu Genel Şartlar ve Koşullara göre öncelikli olacaktır. TommaTech tarafından yapılan yazılı bir sözleşme veya değişikliğe ilişkin TommaTech tarafından verilen yazılı onay ile birlikte işbu Genel Şartlar ve Koşullar değiştirilebilir. Sözleşmenin imzalanmasından sonra müşteri tarafından TommaTech'e yasal olarak yapılacak ilgili beyan ve bildirimlerin (örneğin son tarihlerin belirlenmesi, hatırlatmalar, fesih beyanı) geçerli olması için yazılı biçiminde yapılması gerekir.
 3. TommaTech ile Müşteri arasındaki ticari ilişkiler Federal Almanya Cumhuriyeti yasalarına tabi olacaktır. Özellikle BM satış hukuku olmak üzere uluslararası tek tip hukukun geçerliliği hariç tutulmuştur.
 4. Teslimatlar ve ödemelerin yanı sıra taraflar arasında akdedilen sözleşmelerden doğan tüm anlaşmazlıklar için ifa yeri ve yargı yeri TommaTech'in Garching'deki kayıtlı ofisi olacaktır. TommaTech ayrıca müşteriyi kayıtlı ofisinde dava etme hakkına da sahiptir.

Sözleşmenin Akdi

 1. TommaTech tarafından sunulan teklifler her zaman değişikliğe tabidir ve bağlayıcı değildir. Bu durum, TommaTech'in müşteriye kataloglar, belgeler (örneğin çizimler, planlar, ölçümler, hesaplamalar), diğer ürün açıklamaları veya TommaTech'in mülkiyet haklarını ve telif haklarını saklı tuttuğu elektronik formdaki belgeler sağlaması durumunda da geçerlidir. Ayrıca, teknik veriler ana sayfa ve kataloglarda yer alan bilgilerden farklılık gösterebilir. Müşteri, üretim sürecinden kaynaklanan farklılıklar nedeniyle satın alma fiyatını düşürme hakkı olmadığını kabul eder.
 2. Sözleşmenin akdinde sunulan belgeler yalnızca ilgili teklifin amaçları için paylaşılır ve TommaTech'in açık izni olmadan kısmen bile olsa çoğaltılamaz veya üçüncü tarafların erişimine sunulamaz. Bu durum özellikle "gizli" olarak tanımlanan belgeler için geçerlidir; müşteri bu belgeleri üçüncü taraflara vermeden önce TommaTech'in açık yazılı onayına ihtiyaç duyar. Genel Şartlar ve Koşulların amaçları doğrultusunda, iş planları, stratejiler, finansal bilgiler, patentli, lisanslı, telifli ve/veya ticari markalı bilgiler ve TommaTech'in ürünlerinin ve fikirlerinin tasarımı, işletimi ve bakımı ile ilgili teknik bilgiler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, Sözleşmenin akdinden sonra diğer taraf ve temsilcileri tarafından Sözleşme ile bağlantılı olarak verilen veya açıklanan tüm bilgiler Gizli Bilgi olarak değerlendirilecektir.
 3. Bir sözleşme ve diğer anlaşmalar her durumda sadece TommaTech tarafından yazılı olarak veya e-posta ile onaylandıktan sonra imzalanacaktır. Teklife ait belgeler, örneğin resimler, çizimler, ağırlıklar ve boyutlar, aksi açıkça kararlaştırılmadıkça, yalnızca yaklaşık değerlerdir.
 4. Siparişin TommaTech tarafından onaylanmasından sonra, müşteri siparişle bağlıdır ve müşteri ilgili sözleşmeden yalnızca yasal hükümlere uygun olarak cayabilir.
 5. TommaTech'in çalışanları veya diğer satış aracıları, işbu belgede yer alan hususlardan farklı herhangi bir vaat veya garanti verme yetkisine sahip değildir.

Fiyatlar, KDV ve Ödeme

 1. Fiyatlar bireysel bir sözleşmede kararlaştırılmadığı sürece, TommaTech'in sözleşmenin imzalandığı tarihteki geçerli fiyatları geçerli olacaktır. Fiyatlara, yasal katma değer vergisi dahil değildir.
 2. Paketleme, varsa gümrükleme, navlun, nakliye ve satışa ilişkin KDV masrafları, aksi yazılı olarak kararlaştırılmadıkça müşteri tarafından karşılanacaktır.
 3. Münferit durumlarda aksi kararlaştırılmadıkça, TommaTech'in faturaları peşin olarak ödenecektir. Ödeme, sözleşmenin imzalanmasından hemen sonra yapılmalıdır, ödemeler sipariş sırasında kararlaştırılan para biriminde yapılmalıdır. Yurt dışından yapılan transferlerde, banka masrafları her zaman mu¨şteri tarafından karşılanacaktır.
 4. TommaTech bir müşteriyle fatura tutarının kredi kartıyla ödenmesi konusunda ayrıca anlaşırsa, müşteri tarafından karşılanacak olan bir komisyon tutarı uygulanacaktır.
 5. Müşteri ödemede temerrüde düşerse, TommaTech temel faiz oranının yüzde 9 puan üzerinde temerrüt faizi alma hakkına sahip olacaktır. Alman Medeni Kanunu (BGB) madde 288 paragraf 5 uyarınca, müşteri TommaTech'e 40,00 EUR tutarında sabit bir oranda ihtar masraflarını ödemekle yükümlü olacaktır; bunlar yasal işlem masraflarından mahsup edilecektir. TommaTech, temerrütten kaynaklanan diğer zararları talep etme hakkını saklı tutar. Tüketici sıfatında olarak TommaTech Müşterileri için Alman Medeni Kanunu (BGB) madde 13’de yer alan yasal hükümler geçerli olacaktır.
 6. Sözleşmenin imzalanmasından sonra TommaTech'in ürün bedeline ilişkin talebinin müşterinin ödeme gücünün olmaması nedeniyle tehlikeye girdiği ortaya çıkarsa, TommaTech yasal hükümlere uygun olarak ifayı reddetme ve gerekirse bir son tarih belirleyerek sözleşmeden dönme hakkına sahip olacaktır.
 7. TommaTech'in kusurlu teslimatından kaynaklanmayan iade teslimatları için doğacak tüm masraflar müşteriye aittir.
 8. TommaTech bir ürün satımı söz konusu olduğunda müşteriye bir fatura düzenleyecek ve müşteriye tebliğ edilecektir.

Teslimat Süresi ve Gecikme

 1. Teslimat süresi, siparişin kabulü üzerine TommaTech tarafından ayrıca kararlaştırılacak ve proformalarda belirtilecektir. TommaTech'in teslimat süresine uyması, müşterinin sözleşmeden doğan yükümlülüklerini yerine getirmesine bağlıdır.
 2. TommaTech tarafından belirtilen son teslim tarihleri, yazılı olarak bildirilmiş olsa bile, bağlayıcı olmayan tarihlerdir. Belirli tarihlerin sona ermesi, TommaTech’in hizmeti yerine getirmesi için makul bir ek süre belirleme hakkından ve sürenin sona ermesinden sonra hizmeti reddedeceğini beyan etme hakkına halel getirmez. Bu durum, TommaTech'in yazılı olarak "bağlayıcı teslim tarihi" olarak açıkça bir son tarih veya bir tarih belirlediği durumlarda geçerli olmayacaktır.
 3. TommaTech'in sorumlu olmadığı nedenlerle (hizmetin kullanılamaması) bağlayıcı son teslim tarihlerine uyamaması durumunda, TommaTech müşteriyi gecikmeden bilgilendirecek ve aynı zamanda müşteriye beklenen yeni son teslim tarihini bildirecektir.
 4. Teslimat süresi, endüstriyel anlaşmazlıklar ve TommaTech'in kontrolü dışındaki öngörülemeyen engeller durumunda gecikebilir; grev, mücbir sebep, gemi kazası, ticaret politikası önlemleri, savaş, salgın hastalıklar vb. Bu durum, alt tedarikçilerde hammadde sıkıntısı, yangın, pandemiye bağlı iş durması, enerji sıkıntısı ve TommaTech'in sorumlu olmadığı diğer operasyonel aksaklıklar gibi durumların meydana gelmesi halinde de geçerlidir.
 5. Hizmetin yeni süre içinde de sunulamaması durumunda, TommaTech sözleşmeden tamamen veya kısmen çekilme hakkına sahip olacaktır; TommaTech, müşteri tarafından ödenmiş olan tüm bedeli derhal iade edecektir. Müşterinin işbu Genel Hüküm ve Koşulların 8. maddesi uyarınca fesih ve iptal hakları da saklıdır.
 6. TommaTech makul kısmi teslimatlar yapma hakkına sahiptir.
 7. TommaTech'in temerrüde düşmesi, yasal hükümlere uygun olarak belirlenecektir. Ancak her durumda, müşteri tarafından bir hatırlatma yapılması gerekir.
 8. Müşterinin Ürün bedelinin ödenmesinde veya teslim almada temerrüde düşmesi halinde, ek masraflar da dahil olmak üzere TommaTech maruz kaldığı tüm zararları müşteriden talep edebilir.

Risk Transferi ve Sevkiyat

 1. Ürünlerin sevk edilmesi durumunda, kısmi teslimat yapılsa bile, TommaTech ürünü nakliye acentesine, taşıyıcıya veya sevkiyatı gerçekleştirmek üzere başka bir şekilde belirlenmiş kişi veya kuruma teslim eder etmez risk müşteriye geçecektir.
 2. Müşterinin sorumlu olduğu koşullar nedeniyle sevkiyat gecikirse, risk sevkiyata hazır olma tarihinden itibaren müşteriye geçecektir, ancak TommaTech, müşterinin talebi ve masrafları müşteriye ait olmak üzere müşteri tarafından talep edilen sigortayı yaptırmakla yükümlü olacaktır.
 3. Müşteri sevkiyat şeklini belirtmediği sürece, TommaTech en ucuz sevkiyat şeklini ve güzergahını kendi takdirine göre seçme hakkına sahip olacaktır. Müşteri bir tüketici ise, ürünlerin kaybolma ve/veya bozulma riski, ürünler müşteriye veya müşteriye atfedilebilecek bir kişiye teslim edilir edilmez müşteriye geçecektir.
 4. Sözleşme ilişkisinden doğan tüm yükümlülükler için ifa yeri, aksi belirtilmedikçe TommaTech'in göstereceği adrestir.

Mülkiyetin Muhafazası

 1. Müşteri'nin, TommaTech’ten alınan Ürünler için henüz ödememiş bir Ürün bedeli bulunması halinde bunu herhangi bir durumda (ürünün kusurlu teslimi vb.) TommaTech’ten mahsup hakkı bulunmamaktadır.
 2. TommaTech, ücretin tamamı ödenene kadar ürünlerin mülkiyetini elinde tutar. Aşağıdaki hükümler yalnızca ticari işlemlerde geçerlidir: Müşteri satın aldığı Ürünü rehin veremez ve teminat gösteremez. Satın alınan Ürüne üçüncü şahıslar tarafından el konulması, müsadere edilmesi veya diğer tasarruflarda bulunulması durumunda, müşteri bu durumu gecikmeden satıcıya bildirecektir.
 3. Müşterinin sözleşmeye aykırı davranması durumunda, özellikle de ödenmesi gereken ücretin ödenmemesi veya eksik ödenmesi durumunda, TommaTech yasal hükümlere uygun olarak sözleşmeden çekilme ve mülkiyetin saklı tutulması ve çekilme temelinde ürünlerin iadesini talep etme hakkına sahip olacaktır. Müşteri ödenmesi gereken ücreti ödemezse, TommaTech bu hakları yalnızca TommaTech'in müşteriye ödeme için daha önce makul bir son tarih belirlemiş olması veya böyle bir son tarih belirlemenin yasal hükümlere göre gerekli olmaması durumunda ileri sürebilir.

Garanti, Kalite ve Kusur Sorumluluğu

 1. Aşağıda aksi belirtilmedikçe, maddi kusurlar durumunda müşterinin hakları için yasal hükümler geçerli olacaktır. Her durumda Madde 478, 445a, 445b Alman Medeni Kanunu (BGB)'nun yasal hükümleri etkilenmeden kalacaktır.
 2. TommaTech'in kusurlara ilişkin sorumluluğunun temeli, her şeyden önce ürünlerin kalitesi konusunda varılan anlaşmadır. Teklifin kabulünden önce müşteriye verilen veya bu satış hüküm ve koşullarıyla aynı şekilde sözleşmeye dahil edilen ürün açıklamaları, ürünlerin kalitesine ilişkin bir anlaşma olarak kabul edilecektir. Numuneler yalnızca ürünlerin yaklaşık kalitesini göstermeyi amaçlayan tip numuneler olarak kabul edilecektir. Bunlar, müşterinin teslim edilen ürünlerin tüm ayrıntılarıyla bu örneğe karşılık geldiği yönündeki herhangi bir iddiasını haklı çıkarmaz. TommaTech, ticarette alışılagelmiş küçük sapmalar yapma hakkını açıkça saklı tutar.
 3. Müşteri tarafından kusurlara ilişkin herhangi bir talep bulunması halinde Alman Ticaret Kanunu HGB Madde 377, 381’de yer alan yasal inceleme ve kusur bildirim yükümlülüklerine uyulması gerekmektedir. Muayene sırasında veya daha sonrasında bir kusurun ortaya çıkması halinde, TommaTech bu konuda gecikmeden yazılı olarak bilgilendirilmelidir. Bildirim, teslim tarihinden itibaren 2 gün içinde yapılırsa derhal yapılmış sayılır, bu durumda bildirimin zamanında gönderilmesi son tarihe uymak için yeterli olacaktır. Bu inceleme ve kusurları bildirme yükümlülüğüne bakılmaksızın, müşteri teslimattan sonraki 2 gün içinde bariz kusurları (yanlış teslimatlar dahil) TommaTech'e yazılı olarak bildirecektir; bu durumda bildirimin zamanında gönderilmesi de son tarihe uymak için yeterli olacaktır. Müşteri ürünleri usulüne uygun olarak incelemez ve/veya kusurları TommaTech'e bildirmezse, TommaTech bildirilmeyen kusurdan sorumlu olmayacaktır. Alman Medeni Kanunu BGB Madde 13 uyarınca tüketiciler için yasal hükümler geçerli olacaktır.
 4. Haklı ve zamanında bir kusur bildirimi durumunda TommaTech, Madde 439 Alman Medeni Kanunu (BGB) uyarınca müteakip teslimat veya kusurların giderilmesi yoluyla müteakip ifa yoluyla kusurları giderecektir. Mallar üzerinde TommaTech'in izni olmaksızın değişiklik yapılması veya malların değiştirilmesi durumunda, müşteri kusurun bu tür bir değişiklikten kaynaklanmadığını kanıtlamadıkça, TommaTech kusurları gidermekle yükümlü olmayacaktır. TommaTech, inverterlerin ve diğer malların onaylı olmayan montajcılar tarafından devreye alınması durumunda da müteakip ifa ile yükümlü değildir. Sonraki performansın reddedilmesi, başarısız olması veya müşteri için makul olmaması durumunda, müşteri sözleşmeden çekilme veya satın alma fiyatını düşürme hakkına sahip olacaktır. Önemsiz bir kusur durumunda, cayma hakkı olmayacaktır. Müşterinin tazminat veya beyhude masrafların geri ödenmesi talepleri yalnızca 8. maddeye uygun olarak mevcuttur ve aksi takdirde hariç tutulur. Madde 13 Alman Medeni Kanunu (BGB) anlamında bir tüketici olarak sizin için yasal hükümler geçerli olacaktır. 
  Müşteri tarafından haklı ve zamanında bir kusur bildirimi yapılması durumunda TommaTech, kendi takdirine bağlı olarak ürünleri ayıpsız bir ürünle değiştirecek veya kusurları giderecektir. Ürünler üzerinde TommaTech'in izni olmaksızın değişiklik yapılması veya ürünlerin değiştirilmesi durumunda, müşteri kusurun bu tür bir değişiklikten kaynaklanmadığını kanıtlamadıkça, TommaTech kusurları gidermekle yükümlü olmayacaktır. TommaTech, bu Genel Şartlar ve Koşullar kapsamında satılan ürünlerin yetkili olmayan montajcılar tarafından devreye alınması durumunda da herhangi bir ifa ile yükümlü olmayacaktır. Önemsiz bir kusur durumunda, müşterinin cayma hakkı olmayacaktır. Alman Medeni Kanunu BGB Madde 13 uyarınca tüketiciler için yasal hükümler geçerli olacaktır.

Sorumluluktan muafiyet

 1. TommaTech, kalite ve unvan kusurlarına ilişkin sorumluluğun dışında, zararın nedeninin kasıt veya ağır ihmale dayandığı ölçüde sorumlu olacaktır. TommaTech ayrıca temel yükümlülüklerin (sözleşmenin amacına ulaşılmasını tehlikeye atan yükümlülüklerin ihlali) hafif ihmalle ihlalinden ve temel yükümlülüklerin (sözleşmenin düzgün bir şekilde ifasını mümkün kılan ve müşterinin düzenli olarak uyulmasına güvendiği yükümlülükler) ihlalinden de sorumlu olacaktır. TommaTech, yukarıdakiler dışındaki yükümlülüklerin hafif ihmalle ihlalinden ve hafif ihmal nedeniyle bir kusurdan ve kar kaybından kaynaklanan dolaylı zarardan sorumlu olmayacaktır.
 2. TommaTech müşteriler tarafından sağlanan yanlış bilgilerden sorumlu tutulamaz. TommaTech, sağlanan bilgiler nedeniyle ortaya çıkan herhangi bir zarar için sorumluluk kabul etmez. Bu konuda TommaTech'e karşı tazminat talebinde bulunulamaz.
 3. TommaTech’in OEM olarak ürettirdiği ürünlerden kaynaklı tüm sorumluluk ürünün üreticisine aittir. TommaTech’in OEM olarak üretilen ürünlerden kaynaklı hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.
 4. TommaTech'in sorumluluğu hariç tutulur veya sınırlandırılırsa, bu durum TommaTech'in çalışanları, temsilcileri ve vekillerinin kişisel sorumluluğu için de geçerli olacaktır.
 5. Satıcıya karşı tüm tazminat talepleri, yasal gerekçelere bakılmaksızın, ürünlerin Müşteriye tesliminden veya ürün kabulünden sonra en geç bir yıl içinde zaman aşımına uğrar. Müşterinin ilgili kanunlardan kaynaklı hakları saklıdır.
 6. TommaTech’in başlıca taraflar arasında satışa konu ürünler için akdedilen sözleşmeden, işbu Genel Şartlar ve Koşullardan ve satışa konu herhangi bir anlaşmadan kaynaklı olmak üzere her durumda toplam sorumluluğu, ayıplı olduğu iddia edilen ürünün TommaTech tarafından müşteriye satış bedelini aşmayacaktır.
 7. Ürünlerin nihai alıcısı bir tüketici ise, müşterinin satıcıya karşı sahip olabileceği her türlü rücu hakkının sınırlandırılmasında yasal hükümler uygulanır.

İptal politikası ve cayma hakkı

 1. Müşteri bu sözleşmeyi on dört gün içinde herhangi bir sebep göstermeksizin iptal etme hakkına sahiptir. İptal süresi, müşteri veya müşteri tarafından belirlenen üçüncü bir tarafın ürünleri teslim aldığı veya zilyetliğine geçirdiği günden itibaren on dört gündür.
 2. Cayma hakkını kullanmak için, bu sözleşmeden cayma kararının açık bir beyanla (örneğin posta yoluyla gönderilen bir mektup veya e-posta) bize (Angerlweg 14 Garching b. München, +49 89 1250 36 860, PLZ-85748, head@tommatech.de) bildirilmesi gerekir. Bu amaçla web sitemizdeki örnek cayma formu kullanılabilir.
 3. İptal süresine uymak için, iptal hakkının kullanılmasına ilişkin bildirimi iptal süresinin sona ermesinden önce gönderilmesi yeterlidir.
 4. İptalin sonuçları; Bu sözleşmenin müşteri tarafından iptal edilmesi halinde, teslimat masrafları da dahil olmak üzere (eğer nakliyeyi Müşteri karşılamışsa) müşteriden aldığımız tüm ödemeleri (tarafımızca sunulan standart teslimat dışında bir teslimat tür seçilmiş olmasından kaynaklanan ek masraflar hariç) gecikmeksizin iade edeceğiz.
 5. Sözleşmenin müşteri tarafından iptali halinde, geri ödeme için açıkça aksi kararlaştırılmadıkça, orijinal işlemde kullandığınız ödeme yöntemini kullanacağız. Ürünleri eksiksiz şekilde geri alana kadar veya müşteri tarafından ürünlerin eksiksiz şekilde iade edildiğine dair tarafımıza kanıt sunulana kadar geri ödemeyi reddedebiliriz.
 6. Ürünlerin iptal kararı tarafımıza bildirildikten sonra en geç on dört gün içinde eksizsiz iade edilmelidir. Ürünleri on dört günlük sürenin bitiminden önce göndermeniz halinde son tarihe uyulmuş sayılacaktır.
 7. Cayma hakkı aşağıdaki sözleşmeler için geçerli değildir:
  1. Tüketicinin bireysel seçiminin veya kararının belirleyici olduğu veya açıkça tüketicinin kişisel ihtiyaçlarına göre uyarlanmış ürünlerin üretimine yönelik sözleşmeler,
  2. Teslimattan sonra mühürleri sökülmüşse, mühürlü ürünlerin teslimine ilişkin sözleşmeler.

Koruma hakları

 1. TommaTech, teslim edilen tüm ürünler, ambalajlar, resimler ve diğer belgeler üzerindeki sınai mülkiyet haklarını ve telif haklarını saklı tutar. Müşteri, bu tür belgeleri yalnızca TommaTech'in önceden açık yazılı onayını alarak, reklam materyalleri üzerinde herhangi bir bağımsız hak elde etmeden kullanabilir.
 2. Müşteri, TommaTech'ten satın aldığı ürünleri yeniden satarken herhangi bir üçüncü taraf sınai mülkiyet hakkını (patentler, lisanslar, ticari markalar, vb.) ihlal etmemeyi taahhüt eder. Ayrıca, müşterinin kendi ürün ve ambalaj görsel materyalini üretmesi ve kullanması yasaktır.

Veri koruma

 1. TommaTech, müşteriler veya onlar adına görevlendirdikleri üçüncü taraflarca verilen siparişleri, talepleri ve teklifleri işlemek amacıyla verileri elektronik olarak saklama ve işleme hakkına sahiptir. TommaTech ayrıca verileri üçüncü taraflara, özellikle de kredi kuruluşlarına ve sipariş işlemeye hizmet eden sözleşmeli ortaklara aktarma hakkına sahiptir. Yasal hükümlere uyulmaktadır. Daha fazla ayrıntı TommaTech'in veri koruma beyanında düzenlenmiştir.

Bölünebilirlik maddesi

 1. Bu Genel Hüküm ve Koşulların herhangi bir hükmünün geçersiz olması halinde, diğer hükümler bundan etkilenmeyecektir. Geçersiz hükmün yerine, geçersiz hükmün anlam ve amacına ekonomik açıdan yasal olarak etkili bir şekilde mümkün olduğunca yaklaşan bir hüküm getirilmiş sayılacaktır. Aynı durum herhangi bir boşluk için de geçerli olacaktır.

Diğer Hüküm ve Koşullar

 1. İşbu Genel Şartlar ve Koşullar İngilizce, Almanca, Türkçe dillerinde eşit derecede geçerli orijinal nüshalar halinde üç nüsha olarak düzenlenmiştir. Bu Genel Şartlar ve Koşulların Almanca, İngilizce ve Türkçe metinleri arasında herhangi bir tutarsızlık olması durumunda, Almanca metin geçerli olacaktır.
 2. Sözleşme ilişkisinden doğan veya sözleşme ilişkisiyle bağlantılı tüm anlaşmazlıklar için yargı yeri Münih Yerel Mahkemesi olacaktır. TommaTech ayrıca yasal olarak izin verilen diğer yargı yerlerinde de dava açma hakkına sahiptir.

Son değişiklik: 10.01.2024